Leather sandal, three straps

$49.95
Leather sada, three straps